II. ročník

Miništrant objaviteľ Božích krás

Priatelia, chceme vám v krátkosti predstaviť cestu II. ročníka formácie miništrantov, ktorá sa nazýva Miništrant objaviteľ Božích krás. Urobme krátke obrátenie sa späť, aby sme vedeli spojiť oba ročníky formácie do celku. Tak teda? V krátkosti to bolo takto! V minulom roku sme v chlapcoch chceli „ukuť“ statočné rytierske srdce, ktoré by bolo verné Kristovi. Predstavili sme si miništrovanie od jeho „vzniku“ – od chlapca, ktorý ponúkol Pánu Ježišovi päť chlebov a dve ryby. Potom sme si všímali postavy svätcov, ktoré tento ideál rytierstva realizovali vo svojom živote. Boli to svätý Juraj, Šebastián, Tarzícius, Dominik Savio a iní. Dostali sme sa k priestorom, v ktorých sa „rytierska – miništrantská“ služba realizuje a to je kostol, presbytérium, sakristia i bydlisko, v ktorom žijú. Po predstavení zariadenia kostola, základných symbolov, oblečenia miništrantov a základných úkonov sme dospeli k ponukeminištrantských sľubov. A mnohí chlapci túto ponuku prijali. V tomto ročníku sa posúvame trochu ďalej. Predstavme si najprv adresátov nášho projektu.

Adresáti projektu

Vychádzame z predpokladu, že pred nami sú chlapci vo veku piateho ročníka Základnej školy. Je to pre nich čas obrovských objavov. Odpútavajú sa od bezpečného miesta v rodine a robia prvé objavné výpravy. Jednou rukou sa síce ešte držia „rodičov“, ale druhou už siahajú po neznámom. Nasávajú do seba život, jeho krásu a mnohotvárnosť. Sú vnímaví na priateľstvo, na tajomstvá, na sily v prírode a ukladajú to všetko do svojho vnútra. Vedia nefalšovane žasnúť nad vesmírom a krásami prírody. Skoro nad všetkým sa čudujú. Chlapci v tomto veku majú veľký zmysel pre dobrodružstvo, tajomstvo a hľadajú odpovede na veľké otázky života. Chcú preniknúť do neznámeho priestoru, zažiť nové pocity, okúsiť triašku z neznámeho, overiť si kto sú a nakoniec sa vrátiť do bezpečia rodiny či skupiny. Vytvárajú si v duši obrovské zásoby obrazov, pojmov, citových zážitkov, túžob a iných „vecí“, z ktorých budú čerpať po celý život. V tomto veku zrazu objavujú, že teda majú aj svoj osobný vnútorný vesmír. A to je ich ďalší obrovský objav. A ešte niečo je nesmierne dôležité. Buďme si stí, že Ježiš týchto mladíkov sprevádza v hĺbke ich srdca a sám robí v ich vnútri úžasné procesy, ktoré ich zjednocujú. Ježiš im chce pomôcť, aby ho objavili a aby objavili Božie kráľovstvo – Nový svet, do ktorého nás všetkých pozýva.

Cieľ: Naučiť miništrantov byť citlivými na pravé hodnoty, ktoré sú okolo nás. Prebudiť v nich zmysel pre krásu, pomôcť im objaviť pestrosť a dokonalosť života. Vojsť s nimi do tajomstiev Dejín spásy, ukázať aký je Boh nesmierne dobrý Otec. Dať im zachutiť nádheru liturgie. Prehĺbiť poznanie Svätej omše, motivovať ich pre obetu a radostnú službu Bohu i ľuďom.

Postoj animátorov

Je nesmierne dôležité s týmito mladými ľuďmi komunikovať. Niet sa čomu diviť, že rozhovory s nimi majú obrovské čaro, pretože sú plní zážitkov. To, čo prejde ich srdcom a citovým prežitkom chcú vyjadriť pred druhými. Ale potrebujú múdre vyhodnotenie a potvrdenie svojich názorov od starších priateľov – ktorými ste sa práve stali vy, animátori. Mnohé veci sú pre nich nové a preto im treba pomôcť triediť to, čo do nich „padlo a preniklo“. Iste, treba mať s nimi obrovskú trpezlivosť a byť pripravený odpovedať im na tisíce otázok.

Mladí tohto veku sú dennodenne prilepení na počítač, na virtuálnu realitu, preto sa ich treba snažiť previesť cez realitu života. Dáme im zakúsiť ako je krásne žiť v reálnom svete. To však od nás žiada vedieť, ktoré zážitky im môžeme ponúknuť a ktoré nie, lebo im uškodia. Biblicky povedané: treba vedieť kadiaľ – po akých pastvinách ich vodiť. Okrem toho, že budeme organizovať stretká, tlmočiť ponúknuté témy, treba im pomôcť pomenovať veci, ktoré prežili i to, čo sa v nich deje. Nemajú k tomu ešte totiž dostatok potrebných slov.

Priatelia, takže sa vydávate na cestu duchovného sprievodcu, ktorý im má pomôcť naučiť ich viesť duchovný život. S tým súvisí aby vedeli správne používať SVEDOMIE a naučili sa rozlišovať medzi dobrým a zlým, medzi tým, čo má hodnotu a tým, čo vôbec nemá cenu. Nezabudnite, že stále nám ide o dobrú partiu – ako miesta, kde je každý miništrant prijatý a vypočutý. Partia má pravidla, o ktorých sme rozprávali na začiatku I. ročníka.

Témy

Na kráse vesmíru a stvorenia sa budeme snažiť ukázať veľkosť, múdrosť a dobrotu Nebeského Otca. Predstavíme si tragickú udalosť – prvý hriech ľudstva. Oboznámime sa, ako Boh reaguje na túto našu nezávidenia hodnú situáciu. Uvidíme ako sa v histórii rozvinuli Dejiny spásy. Objavíme tajomstvo ich najdôležitejších okamihov i to, ako sa slávia v Liturgickom roku. A vyvrcholením bude znovuobjavenie Svätej omše i s úlohami, ktoré v nej miništranti majú. Tomuto sa budeme venovať najviac.

Metodika

Bude veľmi podobná tej minuloročnej: v úvode uvedieme teoretickú časť, prácu s Božím Slovom, vovedenie do témy, pár myšlienok na zamyslenie... Potom sa prejde do praktickej časti, do aktivít, do predsavzatia, príbehov... A veľmi radi zakomponujeme vaše postrehy a skúsenosti. Opäť dôrazne upozorňujeme, že nám nepôjde len o techniky a mechanické vykonávanie liturgickej služby, ale najmä o Ducha, ktorý oživuje liturgiu a ktorý by mal vládnuť v srdci miništrantov.

Všetko? Hádam nateraz aj hej. Priatelia, uvedomme si, že vlastne aj my sami vstupujeme do tejto objaviteľskej výpravy. Preto hlavu hore nech veľa vidíme. Prajeme vám, nech sa objavovanie Božích „záležitostí“ stane vašou záľubou.

Námety na stretká

Ak si chceš súbor uložiť, klikni na link.

II. ročník - Služba Bohu i ľuďom.pdf