Články‎ > ‎...‎ > ‎

VI.06. Obrad krstu I.

uverejnené 7. 1. 2016, 9:33 používateľom Jozef Možiešik
Slovo pre animátora: Sme presvedčení, že krst patrí medzi najcennejšie Božie dary. Jeho teologické základy sme si prebrali minule, teraz nastáva čas zoznámiť sa s vysluhovaním sviatosti krstu a s priebehom slávností. Dnes si teda vysvetlíme obrady krstu. Miništrant, ktorý chce posluhovať pri vysluhovaní krstu ich má poznať. Aby nestál ako drúk, nezavadzal, nezmätkoval a nebol na hanbu. Keďže záležitostí na prebratie je dosť, dnes to začneme, nabudúce dokončíme. 


Metodika: Slávnosť radosti.
Materiál: perá, zápisníky, olejčeky, svätenička, liturgická kniha na vysluhovanie krstu.
Aktivita s formulkou krstu: Tému prehĺbime zamyslením sa nad slovami krstu:
Meno..., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Voľne prerozprávaj alebo prečítaj: Máme pred sebou jednu jedinú vetu. A keď si domyslíme ešte jeden úkon – liatie vody na hlavu človeka, predstaví sa nám krst. A výsledok v realite? Neopísateľne vznešený! A čo všetko spôsobí! Z človeka sa stane Boží syn, Božia dcéra. No kým sa v liturgii k tejto vete, k „jadru veci“, ku krstu dostaneme, Cirkev nám ponúka sled modlitieb a úkonov, aby sme boli na udalosť vnútorne disponovaní.

Hej, každý liturgický obrad má svoj postup, akýsi „scenár“. Ide o priebeh, ktorý sa historicky vyvíjal, až nadobudol dnešnú podobu. Ale „jadro“, podstata sviatosti vždy zostala rovnaká. A obrad, ktorý dnes používame musel byť schválený autoritou Cirkvi! Jej totiž zveril Kristus, aby určila, ako sa bude tá-ktorá sviatosť vysluhovať. Platí to aj v prípade krstu.

V prvotnej Cirkvi, keď krst prijímali predovšetkým dospelí, krstilo sa ponorením do vody. Vyjadrovala sa tým smrť hriechu a zrod k novému životu. Praktické dôvody viedli postupne k zjednodušeniu obradov a dnes sa používa obmytie hlavy. Kým k tomu dôjde, duchovne sa nalaďujeme a pripravujeme!

Myšlienky na zamyslenie: Krst je skutočne veľká rodinná udalosť. Manželia pri sobáši sľúbili Bohu, že príjmu všetky deti. Žili lásku a Boh požehnal ich lásku, Z lásky počali a na svete je človiečik. Rodičia mu pripravili domov, ale aj Boh Otec mu chce dať domov – nebo! Rodičia chcú z neho vychovať človeka, ktorý by bol prínosom pre spoločnosť. Boh Otec chce vychovať nebešťana, ktorý bude prínosom tu i v nebi. Chce ho obdariť darmi, aby bol schopný žiť i v nebi. Zdá sa vám, akoby sa „rodičia“ v láske k nemu predbiehali? J.

Akokoľvek, rodičia vedia, že výchova ich bude stáť ešte veľa námahy, ale idú do toho! Aj Boh vie, že výchova človiečika pre nebo bude „ťažká“. A preto hneď, od začiatku ponúka spoluprácu. Chce to všetko dať do zmluvy. Chce obdarovať dieťa Božou silou. Chce ho poistiť, dať mu spoločenstvo veriacich – svoju Cirkev. Príjmu to rodičia?

Mnohí chápu, o čo ide a preto privádzajú dieťa na krst. Lebo krstom sa to všetko spúšťa! Chodia aj na prípravu, aby na nič dôležité nezabudli! Až všetko dozrie, vidíme ich, ako hrdo kráčajú do chrámu a pred Pána nesú svoju ratolesť. Sprevádzajú ich krstní rodičia a celý kostol zadržiava dych. Začína sa obrovská slávnosť znovuzrodenia. Slávnosť radosti! Prejdime si, ako táto veľkolepá slávnosť vyzerá!

Aktivita na stretnutie: Postupne si rozoberieme obrad krstu, ktorý sa skladá z piatich časti: 1. Privítania dieťaťa. 2. Bohoslužba slova. 3. Slávnosť krstu. 4. Vysvetľujúce obrady. 5. Záverečné obrady. Prejdime si ich podrobnejšie. (Avšak niečo necháme aj nabudúce! Jednotlivé časti si naštudujte, alebo vytlačte a čítajte.)

1. Privítanie. Pri krste sú dôležití všetci prítomní. Pretože ten, kto sa krstí, ide sa včleniť do cirkvi, do farnosti, do spoločenstva. A prítomní sú toho svedkami. A nielen to! Prijímajú ho medzi seba a majú mať z toho radosť, lebo posilnia svoju „zostavu“! Preto privítanie dieťaťa a jeho najbližších je radostné. Udá sa tým tón slávnosti. Má sa to cítiť! A čo hovorí kňaz? On už vie čo, ale zvýrazní, že život je Boží dar. A že Boh v obdarúvaní pokračuje – chce dať dieťaťu Boží život.

A) Otázky na rodičov. V závere príhovoru sa opýta rodičov, aké meno dávajú dieťaťu a čo si žiadajú od Cirkvi? (Odpovedajú: krst.) Kňaz sa opäť spýta, rodičov i krstných rodičov, či sú si vedomí, povinnosti vychovať dieťa vo viere? Ak prisvedčia, kňaz prejaví radosť Cirkvi nad týmto rozhodnutím. A v radosti sa pokračuje...
B) Poznačenie dieťaťa znakom kríža. Kňaz s láskou urobí znak kríža na čele dieťaťa. Urobia to aj rodičia a krstní rodičia. Poznačiť ho znakom kríža je veľmi symbolické, pretože Ježišovým krížom sa udiala naša spása! Kríž spôsobil naše vykúpenie, na kríži sa zrodila Cirkev. Kríž je najkratšie vyznanie viery a ním sa zasväcujeme Kristovi! Máš kríž, si Kristov!

A čo robí miništrant? Je sústredený, počúva kňaza. Prípadne mu poslúži držaním mikrofónu alebo knihy. To si vyjasnia ešte pred začatím obradu.

2. Bohoslužba Slova. Po privítaní sa ide na miesto Bohoslužby slova. Tá sa skladá z čítaní z Písma, z homílie, modlitby veriacich, exorcizmu a z predkrstného pomazania.

A) Čítanie z Písma a homília. Chce sa vysvetliť zmysel krstu. Tiež sa chce povzbudiť rodičov a krstných rodičov k plneniu záväzkov, ktoré na seba berú. A prítomných sa snaží poučiť o tom, aký dar nám Pán v krste dal. Aby sme na to nezabudli!
B) Modlitba veriacich. Modlíme sa za dieťa, za rodinu, v ktorej bude dieťa rásť, za pokrstených... Vzývame aj svätých, aby nám prišli na pomoc. Modlitbu uzatvára exorcizmus. Je to modlitba, v ktorej sa kňaz obracia na Pána Boha a prosí ho, aby zbavil dieťa dedičného hriechu, ochránil ho pred pokúšaním zlého a aby si Duch Svätý našiel miesto v duši dieťaťa.
C) Predkrstné pomazanie. Uskutoční sa olejom katechumenov. Olej je symbol lieku a sily. Olejom sa natierali zápasníci, aby sa vymkli zo zovretia súpera. V nadprirodzenej rovine ide o vyšmyknutie sa zo zovretia zlého. Symbol pomazania pripomína pokrstenému, že má bojovať so zlom v sebe i okolo seba! Pomazanie je na hrudi dieťaťa.

Miništrant si všíma priebeh liturgie a vie, kedy má pripraviť knihy a na ktorej strane majú byť otvorené. Tiež má prehľad, kto číta. V prípade potreby je pripravený dať mikrofón do správnej polohy. Má vedieť aj meno dieťaťa – aby ho (ak bude treba) použil v modlitbe veriacich. A tiež musí mať prehľad, kde je čo. Teda, kde sú potrebné liturgické predmety či sväteniny, aby ich vo vhodnej chvíli vedel podať.

3. Slávnosť krstu. Pozostáva najprv z požehnania krstnej vody. Potom sa rodičia a krstní rodičia zriekajú zlého a vyznávajú vieru. A napokon zaznie ešte raz otázka na rodičov, či chcú dať dieťa pokrstiť v tejto viere. Ak áno, začne sa krstiť! A teraz opäť podrobnejšie.

A) Príprava krstnej vody. Tak ako prirodzená voda očisťuje od špiny, tak tá krstná očisťuje od hriechu. Voda je potrebná pre zrod života, krstná voda pre zrod duchovného života! Voda na krst je dopredu pripravená (v krstiteľnici alebo vo vhodnej nádobe, podľa zaužívanej praxe. Voda má byť čistá!) V krstnej liturgii sú až tri formuláre na svätenie krstnej vody.
B) Zrieknutie sa zlého a vyznanie viery (zloženie krstných sľubov). Je to nesmierne dôležitá časť slávnosti. Ide o obsah zmluvy medzi Bohom a človekom, o štýl života, ktorým sa zaväzuje dieťa žiť! Ide o projekt na celý život. Ide o nebo! Otázky smerujú k rodičom a krstným rodičom a znejú: Zriekate sa zlého ducha? Zriekate sa jeho skutkov? Zriekate sa jeho pokušení? Odpovede sú zakaždým: „Zriekam.“ A potom nasledujú otázky na vieru: Veríte v Boha Otca... v Ježiša Krista, v Ducha Svätého a v ďalšie skutočnosti z Kréda...? Odpoveď má byť jasná: „Verím.“ K tomu sa v záverečnej modlitbe pridávajú aj prítomní a to zborovým: „Amen.“ A môže sa pristúpiť ku krstu.

Poznámka: Na otázky odpovedajú iba rodičia a krstní rodičia a to len za seba, teda v jednotnom čísle. Je to preto, aby ostatní počuli, že to myslia vážne! Aby sa po čase nevyhovárali. Nuž a teraz vidno, že ak krstný rodič nežije usporiadane, podľa viery, čo to vlastne sľubuje? Ide len o čin naoko? Načo sa tu hráme? Čo si myslia ľudia, ktorí o tom vedia? A čo Boh? Preto sú podmienky, kto môže byť krstný rodič!

Krst. Kňaz vyzve, aby rodičia i s dieťaťom pristúpili ku krstiteľnici. Spýta sa ich, či ozaj chcú pokrstiť svoje dieťa v tejto viere... (Prečo opäť táto otázka? Cirkev vie, čo robí. Aby sa jej nevyčítalo, že nasilu niekoho pokrstila. Lebo i to sa stáva!) Ak povedia: „Chceme.“, pristúpi sa ku krstu. Kňaz zoberie vodu a hovorí:

M., ja ťa krstím v mene Otca, (poleje dieťa vodou prvý raz) i Syna (poleje dieťa vodou druhý raz) i Ducha Svätého (poleje dieťa vodou tretí raz).

Po krste sa odporúča radostné zvolanie, aby Matka Cirkev otvorila náruč a objala dieťa, ktoré vo vode zrodil Duch Svätý. Presné znenie zvolania je v liturgickej knihe.

Miništrant je pri týchto udalostiach veľmi blízko. Nezavadzia, sleduje priebeh krstu a plní úlohu, ktorá je mu zverená. Môže držať kňazovi mikrofón, môže listovať v knihe, môže mať v ruke nádobku s krstnou vodou... Všetko závisí od toho, koľkí miništranti sú k dispozícií, a ako si pred krstom rozdelia úlohy. Rozhodujúce slovo má duchovný otec, ktorý krstí.

Ďalšie aktivity na stretnutie: 1. Predstavte si predmety používané pri liturgii krstu. (Ide napríklad o olej katechumenov, krizmu, nádobku so svätenou vodou, krstiteľničku...) 2. Úkony miništrantskej služby pri krste si precvičte priamo na mieste! 3. Každý si môže krásnym písmom a originálnym spôsobom napísať znenie krstného sľubu. 4. Krstný sľub si môžete zarámovať do vyrobeného rámu, alebo inakšej ozdoby. A dajte si ho trebárs na nočný stolík.

Predsavzatie: Prejdite si, aké dary ste v živote dostali a kde by ste zaradili krst? Ceníte si ho?

Príbeh

Cisár Konštantín Veľký (272 - 337) daroval v roku 313 kresťanom slobodu. Urobil to v Miláne a preto sa toto jeho rozhodnutie nazýva Milánsky edikt. On vlastne zrovnoprávnil náboženstvá v Rímskej ríši, takže popri kresťanstvu mohli Rimania zostať ešte aj pri svojich pôvodných pohanských božstvách. Ba dokonca sám Konštantín sa nedal hneď pokrstiť. Jeho matka, svätá Helena sa zaňho stále modlila. Cisár krst odďaľoval a pokrstiť sa dal až na smrteľnej posteli. I vyšlo mu to. Pokrstili ho tesne pred smrťou.

Jemu to vyšlo, ale my sa na to nespoliehajme. Pamätáte? Kresťan, miništrant má byť stále pripravený na dve veci: na smrť a na sväté prijímanie! Tak ako je to s tebou? Si pripravený?
Comments