Články‎ > ‎...‎ > ‎

V.03. Liturgická skupina

uverejnené 7. 1. 2016, 6:51 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 7. 1. 2016, 6:51 ]
Slovo pre animátora:
Doposiaľ sme predstavovali miništrantov takým spôsobom, že sme si všímali ich službu, úkony, aktivity, povinnosti... Ale robili sme to viac so zameraním na jednotlivca. Keďže miništranti "pracujú v tíme", musíme sa venovať aj ich spoločnej činnosti. Dnes ich teda dáme do tímu, do "orchestra" a skúsime ich naladiť. Súhra a spolupráca medzi nimi je nesmierne dôležitá. V úvode si predstavíme zloženie základnej liturgickej skupiny. Ako zdroj nám slúžia Všeobecné smernice Rímskeho misála alebo rubriky Rímskeho misála (Ordo Missae).

Metodika: Nájsť svoje miesto v živote i vo veľkej dvanástke

Materiál: Sväté písmo, Všeobecné smernice Rímskeho misála, misál, texty z aktivít, papiere, perá.
Aktivita s Božím Slovom: Je dobré ak sa na stretnutí pracuje s Božím slovom. Dnešné sa bude dotýkať povolania apoštolov. Súvisí aj s našim povolaním a s témou liturgickej skupiny. Súradnice evanjelia sú: Mk, 13 -19.
Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov: Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo znamená Synovia hromu, ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.

Voľne prerozprávaj, alebo prečítaj: Pán si dnes povolal do spolupráce dvanásť odvážnych chlapov. Takých, čo sa hocičoho nezľaknú a dokážu "miesiť" dejiny. Čo to znamená "povolal"? Je dôležité vedieť o čo ide, lebo sa to dotýka každého z nás. A buďte si istí, že aj vy miništranti, ba každý jeden z vás má povolanie od Pána. Čo sa teda pod tým myslí? Povedané krátko a jednoducho: Boh každému na tejto zemi pripravil určitý spôsob života. Zveril mu určitú úlohu, ponúkol mu spôsob existencie v ktorej sa má rozvíjať a realizovať. Pre každého má pripravený geniálny plán. Hovoríme, že ho k niečomu povoláva. My máme s Bohom na tomto pláne spolupracovať a naplniť ho.

Ako sa o tomto projekte života dozvieme? Nuž pripomeniem, že s Bohom sa dá nadviazať kontakt. Hej, Boh k nám hovorí. Robí to rôznym spôsobom. A my by sme tieto jeho spôsoby komunikácie mali nevyhnutne poznať. Je nesmierne dôležité zachytiť jeho tichý hlas, vnuknutie, či inšpiráciu... Veď v tom je jeho vôľa a naše šťastie. Slúži nám k tomu najmä jeden vnútorný duchovný ústroj - naše svedomie. Boh nám dáva aj niečo dôležité cítiť - to čo si treba zamilovať, nasledovať, v čom sa máme "kochať", po čom máme túžiť, čo nás napĺňa pokojom a šťastím. K tomu nám daroval ľudské srdce i s jeho "cítením". A Pán nám dáva aj dary, schopnosti, ktoré nám slúžia najmä k tomu, aby sme dokázali jeho pozvanie naplniť. Ak to chceme zhrnúť do nejakého vzorca, tak to zo strany Pána môže byť: „Poď za mnou + pripravím ťa + dám ti dary a potom ťa pošlem na tvoju životnú misiu.“ A z našej? „Idem Pane, pošli mňa.“ Základná orientácia pre tento štýl života sa deje už v mladosti, ale rozvíja sa po celý život. A to stále podľa základnej schémy "Božia výzva", "ľudská odpoveď".

V dnešnom evanjeliu si Pán Ježiš vybral dvanástich apoštolov. Prečo práve dvanásť? Mal na to viaceré dôvody. Psychologický význam výberu takéhoto počtu spočíva v tom, že s dvanástimi ľuďmi sa ešte dokážu budovať kvalitné rodinné vzťahy. Ešte všetci sa dajú osobne animovať, ešte sa dá s nimi vytvoriť dobrý očný kontakt. Ba takto početnej zostave ľudí sa dá "naliať" nadšenie z jedného zdroja. Všetci sa dokážu vtiahnuť do diania. A členovia ešte môžu medzi sebou vytvoriť silné priateľské putá. Pri väčšom počte to síce tiež ide, ale treba k tomu omnoho viac energie. Nuž a z biblického pohľadu číslo dvanásť súvisí s dvanástimi Jakubovými synmi a potom aj s dvanástimi kmeňmi Izraela. A ako sa našli miništranti v tom všetkom? Aj celú liturgickú skupinu tvorí dvanásť miništrantov. Počas svätej omše za účasti ľudu sa ešte každému z nich ujde nejaká liturgická funkcia.

Myšlienky na zamyslenie: Ako by si zareagoval ty, keby ťa Pán Ježiš pozval do svojho užšieho tímu, do užšieho výberu? Povieš si: „Veď už som. Som miništrant.“ Veľmi dobre, už to je pre teba vyznamenanie... Ale za Ježišom sa dá kráčať ešte bližšie. Ba dá sa kráčať priamo s ním. Je možné nasledovať Pána ako rehoľník, kňaz... Skoro v každom kostole visí miništrantská modlitba, v ktorej sa píše: „... daj, aby sa aspoň jeden z nás stal kňazom. Vyber si koho chceš.“ Sú to ozaj veľké slová. Ale čo, keby si to bol práve ty? Keby si teba vybral Pán. Prijal by si pozvanie?

Mnohí si myslia, že je smutné ocitnúť sa medzi "zasvätenými". Alebo vzdychajú: „Kto by to vydržal byť celý život kňazom...“ Och, ako sa mýlia. Opak je pravdou. Ak ťa Pán volá do takéhoto stavu, pripraví ti nevýslovnú radosť. Odkiaľ je tá istota? Nuž pravá radosť ide z vnútra človeka. Tam totiž sídli v človekovi Boh. A až ho dotyčný objaví, stretne sa ním a začne vnímať jeho lásku i krásu, stáva sa šťastným. Po ničom inom ani netúži, len byť s Bohom. Svätý Bernard sa vyjadril, že keby ľudia zacítili, aké krásne a dobre je nasledovať Krista v duchovnom stave, vôbec by sa neženili. Preto Pán tento zážitok ani nedáva všetkým. Ale ako ste už istotne na to prišli aj sami, bez obety a zriekania sa svojich chúťok, sa človek nedokáže naplno odovzdať Pánu Bohu.

Aktivita na stretnutie: Veľká liturgická skupina pozostáva z dvanástich miništrantov. (Chlapci už čo to o nich vedia a tak ich preveríme.) Napíšeme si názvy miništrantskej dvanástky, (alebo im dáme pripravené papiere) ale tak, že sa niekde vynechajú písmenká. Úlohou miništrantov bude doplniť ich. Tu sú: 1. C-rem-nár. 2. Krucifer-riu-. 3. L-kt-r I. 4. Le-to- II. 5. Ž-lmi-ta. 6. Miništrant kn-h-. 7. Miništrant s-etl- I. 8. Miništrant sv-t-a II. 9. Miništrant -lt-ra I. 10. Miništrant o-tá-a II. 11. T-rif-rá-ius. 12. N-vik-l-rius. Správne odpovede: 1. e, o. (Ceremonár.) 2. á, s. (Kruciferárius.) 3. e, o. (Lektor I.) 4. k, r. (Lektor II.) 5. a, s. (Žalmista.) 6. i, y. (Miništrant knihy.) 7. v, a. (Miništrant svetla I.) 8. e, l. (Miništrant svetla II.) 9. o, á. (Miništrant oltára I.) 10. l, r. (Miništrant oltára II.) 11. u, e, r. (Turiferárius.) 12. a, u, á. (Navikulárius.) Koľko písmen ste doplnili správne?

Ďalšou úlohou bude k funkcii miništranta priradiť správny opis jeho činnosti. Vzniknú spárované odpovede typu: 1G, 2F... Tu sú funkcie: 1. Ceremonár. 2. Kruciferárius. 3. Lektor I. 4. Lektor II. 5. Žalmista. 6. Miništrant knihy. 7. Miništrant svetla I. 8. Miništrant svetla II. 9. Miništrant oltára I. 10. Miništrant oltára II. 11. Turiferárius. 12. Navikulárius. A tu je ich náplň: A. Nesie tymian. B. Nesie kríž. C. Nesie druhú sviečku. D. Všetko organizuje a riadi. E. Číta prvé čítanie. F. Spieva alebo recituje žalmy. G. Má na starosti kadidlo. H. Pripravuje misál. I. Číta druhé čítanie. J. Posluhuje pri oltári. K. Nesie jednu sviečku. L. Posluhuje pri oltári. Správne odpovede: 1D; 2B; 3E; 4I; 5F; 6H; 7K; 8C; 9J; 10L; 11G; 12A.

Ďalšie aktivity na stretnutie. 1. Rozoberte si, čo upevňuje skupinku a čo ju rozbíja. A urobte to takto. Rozdajte chlapcom papiere i perá a potom im povedzte, nech si každý napíše päť faktorov, ktoré sú pozitívne a päť ktoré sú negatívne, pri vytváraní spoločenstva. Miništrantom dajte dostatok času a potom ich nechajte prečítať ich zoznamy. Najprv negatíva, potom pozitíva. V diskusii si ich môžete aplikovať na vašu skupinku. A stanovte si predsavzatie, o čo sa budete snažiť, aby na vašich stretnutiach bola pohoda. 2. Skúste sa porozprávať s miništrantmi, či máte dosť chlapcov na vytvorenie celej liturgickej skupiny. Potom hoďte reč, kto na čo by sa hodil a prečo. 3. Prejdite si aj nasledujúce témy: Čo robiť, ak vo farnosti nemáte miništrantov na vytvorenie celej liturgickej skupiny? (Niektoré funkcie treba zlúčiť, alebo zveriť veriacim v kostole. Ako napríklad Lektor I, II, Žalmista. Ak je miništrantov sedem, nastupuje sedmička... A ak ich je ešte menej? Ratujeme situáciu a robíme čo sa dá. Ale vždy zbožne a dôstojne!) A čo ak je miništrantov viacej než dvanásť? (Zúčastnia sa liturgie ako sprievod Pána Ježiša. Sú oblečení v liturgickom rúchu, ale miništrantská funkcia sa im neujde. Snáď je tu ešte vyberanie do zvončeka a tiež držanie patén pri rozdávaní svätého prijímania.) Ale ak je vás ozaj málo, položte si otázku, prečo je tomu tak. A ako je to s vašim apoštolátom medzi kamarátmi. 4. Táto aktivita sleduje otázku osobného povolania chlapcov. Pustite si hudbu a urobte si také "mini" duchovné cvičenie: Nech sa chlapci nad sebou zamyslia a nech si skontrolujú, či vedia počúvať Boží hlas. Nech si preskúmajú aj svoje srdce - čo im prináša radosť, pokoj... A treba sa pozrieť aj na svoju vôľu - nech si každý odpovie, po čom najčastejšie túži? K čomu inklinuje? Po akých veciach siaha? A aké dary chlapci v sebe objavili? Používajú ich pre dobro druhých? (Otázky môže animátor dopredu pripraviť, alebo postupne čítať.)

Predsavzatie: Pomodliť sa a obetovať niečo za spoznanie svojho povolania.

Príbeh:
Od vtedy, čo miništranta Jana zastihla puberta, nastali s ním samé problémy. Nevedel sa vmestiť do svojej kože a ak sa niečo v škole alebo na dedine zomlelo, na otázku: „Kto to bol?“, hneď sa všetkým tlačilo na jazyk: „Jano!“ Menovaný by sa aj rád zmenil, ale nešlo to. Keď mal chvíľku úprimnosti, zabedákal: „Nemám na to síl.“ Mesiace ubiehali a z Jana sa stával ťažký frajer. Ale keď pustil cestárom valec do družstevných zemiakov, bolo treba s ním ozaj niečo robiť. Najprv dostal hubovú polievku od mamy. Otec to vyriešil ručne stručne. Riaditeľ mu navrhol trojku z chovania a starosta už už vytáčal policajtov. Nakoniec to skončilo podmienkou: „Ešte raz a z polepšovne sa nevysekáš.“ A veru, poslali ho aj za pánom farárom. Tu sa Jano trochu ostýchal. Ale len trochu. Duchovný otec sa ho spýtal: „Jano, čo plánuješ urobiť so svojim životom?“ „No dokončím základku...“ „A potom?“ položil pán farár nezbedníkovi ďalšiu otázku. „Pôjdem na strednú.“ „A potom?“ „Potom si nájdem dievča a ožením sa.“ „A potom?“ „Postavím dom a budem mať deti.“ „A potom?“ „Potom? Potom budem užívať dôchodok.“ „A potom?“ neprestal klásť otázky kňaz. „Potom...?“ Jano sa trochu zamrvil a nastalo ticho. Duchovný otec pozrel mladíkovi do očí a pokojne mu povedal: „Janko, prosím ťa ži tak, aby bolo niečo ešte aj potom. Po tvojej smrti.“ A verte či neverte, kňazove slová zabrali. Jano si uvedomil, že sa dá žiť aj inak a dnes je z neho vzorný manžel a starostlivý rodič.

Chlapci, posledný cieľ nášho života nám nikdy nesmie ujsť z mysle. Ba don Bosco povedal, že vo veci povolania by sme sa mali rozhodovať tak, ako by sme sa rozhodli na smrteľnej posteli. Buďme verní Božiemu hlasu, žime svoje povolanie a bude aj "potom". Večný život.

Comments